Kether Chokmah Binah Chesed Geburah Thiphereth Netzah Hod Iesod Malkuth Aeternitatis Lex3 Lex7